Skogsförsäkring

Vår tilläggsförsäkring till lantbruks-, hästgårds- eller gårdsförsäkring. Du kan välja mellan SkogBrand och SkogPaket.

Försäkringen gäller för skada genom brand, explosion, åskslag eller luftfartyg, uppsåtlig skadegörelse och stöld.

Vilken egendom gäller försäkringen för?

Levande skog på skogsmark
Skogsföryngring
Ungskog
Skog
Skogsråvara – till exempel timmer, massaved och biobränsle
Skogsplantor och för skogsodling

Försäkringen gäller för skada genom brand, explosion, åskslag eller luftfartyg, storm, snötryck eller snöbrott, uppsåtlig skadegörelse och stöld. Försäkringen gäller även vid skada på föryngring genom torka, frost eller angrepp av svamp, sork, insekter och tjäder.

Vår skogsförsäkring BRAND, ersätter brandskador på din skog och skogsförsäkringen PAKET hjälper dig även vid storm och snöbrott. Den ersätter också skador på plantskog vid torka, frost och för angrepp av svamp, sork och insekter.

Levande skog på skogmark, skogsföryngring, ungskog och skog.

Skogsråvara till exempel timmer, massaved och biobränsle.
Skogsplantor och för skogsodling.

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla