Vår historia

Någon gång under mitten artonhundratalet kunde dåtidens värmlänningar läsa att:

”Den nye brandchefen i Säffle, löjtnant Lilliehöök, har å offentlig plats, inom glas och ram uppsatt matrikel över brandkårens medlemmar. Därigenom kan man undgå den förvirring som ägde rum vid sista eldsvådan i apotekshuset. Reglementerade övningar ska inte längre försummas.”

Bränder utgjorde vid denna tid en av de största riskerna för innevånarna i socknen och medförde ofta stora ekonomiska katastrofer. I notis från 1877 står att läsa:

”Ett reglemente antas för Långseruds sockens enskilda brandstodsförening.”

Ur denna förening bildades år 1878 Långseruds försäkringar som från början hette Långseruds Brandstodsbolag.

Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbolag, men idag kan vi erbjuda flera olika typer av försäkringar med ett fullvärdigt skydd.

Intressant fakta från vår historia

Ge varandra stöd – brandstod

Man kan i boken Sockenbolagens Riksförbund 50 år läsa följande om uppkomsten av lokala försäkringsbolag.

Karl XI gav landshövdingarna år 1688 i uppdrag att låta allmogen bilda förening eller avhandling om brandstodens ordnande, även skattelindring nämns. Här kan vi förnimma det som under följande århundrade skall bli enskilda föreningar. Det skrivs vidare att häradsborna skall upprätta en förening som ansvarar för brandstod. Har eldsvåda inträffat skall häradshövdningen utse synemän som tillsammans besiktigar skadan. Därefter prövar häradsrätten husets värde och dömer hur stor brandstod som skall uttas av varje hemman. Förordningen ersattes 1853 av att landshövdingen i varje län kunde fastställa förslag till reglementen för brandstodsbolag.

Brandstod innebar enligt lag att alla invånare i ett härad alternativt socken blev skyldiga att betala brandstod (brand-stöd) till den som drabbats av brand. Eftersom detta upphörde 1853 blev det aktuellt med att bilda föreningar för skydd mot brandskador.

 

Initiativet till en sådan förening togs hösten 1864 av kyrkvärden Olof Jansson, Kallviken genom att i kyrkan uppläsa en förfrågan om intresse fanns för bildande av en förening som skulle ersätta brandskada. Så blev det och under 1865 bildas en Brandstods-Förening inom Brunskogs socken. Denna utökades efter några år även att gälla Boda och Mangskogs socknar. Då blev namnet Brunskogs, Boda & Mangskogs socknars enskilda brandstodsbolag. Namnet har sedan ändrats ett antal gånger genom åren. 1938 blev det Brunskogs Pastorats Brandstodsförening, 1953 ändrades det till Brunskogs Brandförsäkringsbolag för att sedan år 1988 bli Brunskogs Försäkringsbolag. En stor förändring skedde 2006 då namnet ändrades till Dina Försäkringar Brunskog. Många ställde sig då frågan om bolaget hade blivit uppköpt, så var inte fallet. Det var nämligen så att inom grupperingen av mindre lokala försäkringsbolag som Brunskog då tillhörde tyckte att det var lämpligt med ett sammanhållande namn, fast allt var egentligen som tidigare.

2013 skulle Brunskog slås samman med bolag i Bohuslän och Dalsland till ett Väst-Svenskt bolag, detta kom centralt från Dina Försäkringar som drev till att skapa större bolag. Styrelsen i Brunskog tyckte då att detta inte var ett lämpligt förslag eftersom bolaget i Bohuslän skulle bli huvudbolag och i Brunskog skulle enbart ett kontor finnas. Nu ordnades istället med en annan återförsäkrare och bolaget gick tillbaka till gamla namnet Brunskogs försäkringsbolag.

Att ha en återförsäkrare är för ett bolag av Brunskogs storlek ett måste, eftersom detta täcker av större skaderisker. Till en början var verksamhetsområdet under lång tid enbart socknarna Brunskog, Boda och Mangskog som det tidiga namnet ovan säger. 1971 utökades området som bolaget var verksamt i till att gälla hela Kils kommun och från 1979 även hela Arvika kommun, för att senare utökas med Sunne, Karlstad, Hammarö och Forshaga för att idag gälla hela Värmlands län.

Verkställande företrädare i bolaget 1865-2024

1865-1883 Olof Janson Kallviken

1883-1886 Olof Janson Lerhol

1886-1901  Anders Nilsson Stora Skärmnäs

1901-1931 Johannes Nordengren Kronan

1931-1958 Johan Johannesson Edane

1958-1984 Nils Olsson Edane

1984-2010 Lars Olsson Edane

2010- Pär Falkevik       Brunskog

 

Ordförande 1984-2024

1984-1989 Nils Olsson Edane

1989-1995 Jörgen Olofsson Edane

1995-1998 Ahrne Bergman Arvika

1998-         Lennart Albinsson Edane

 

 

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla